Wilt u meer weten over incassobureau beslaglegging? Wanneer u debiteuren heeft die niet betalen dan is dat vervelend. Beslaglegging kan een mogelijkheid zijn om de vordering alsnog betaald te krijgen. Blijft betaling uit na een minnelijk incassotraject? In het gerechtelijke traject doet een rechter uitspraak en wordt een debiteur veroordeelt tot betalen. Blijft de betaling uit, dan kan een gerechtsdeurwaarder het vonnis executeren en een beslaglegging aankondigen. Incassobureau beslaglegging is alleen mogelijk na een uitspraak en dient te worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder.

Incassobureau beslaglegging deurwaarder na vonnis

Het is een gerechtsdeurwaarder toegestaan om beslag te leggen op bankrekeningen en eigendommen van uw debiteur. Hiervoor is toestemming van de rechter vereist. Dat betekent dat een zaak eerst door een rechter moet zijn behandeld en toegewezen. Na het vonnis geeft een gerechtsdeurwaarder nog een laatste maal de gelegenheid om de vordering te voldoen. Wanneer de betaling ook dan uitblijft, zal de deurwaarder overgaan tot beslaglegging. De zaken waarop beslag gelegd mag en kan worden, zijn bij wet vastgelegd. Het leggen van beslag wordt in overleg met u, als opdrachtgever, gedaan. De maatregel die wordt genomen, moet in verhouding zijn met de vordering. De wet onderscheidt verschillende soorten beslag:

  • Bankbeslag: beslag op banktegoeden, effecten en de inhoud van een eventuele bankkluis.
  • Loonbeslag: beslag op loon, uitkering en/of toeslagen.
  • Boedelbeslag: beslag op inboedel, auto’s, machines, voorraden.
  • Beslag op registergoederen: beslag op onroerend goed zoals woning of bedrijfspand.

Het is niet de bedoeling dat een debiteur als gevolg van een beslaglegging, kaalgeplukt wordt. Er zijn zaken en goederen die buiten het beslag worden gelaten. Voorbeelden hiervan zijn kleding, voedingsmiddelen, gereedschappen en werktuigen die worden gebruikt om inkomsten te genereren en bezittingen van medehuurders, huisgenoten en/of familieleden. In geval van loonbeslag wordt rekening gehouden met een beslagvrije voet. Het verschil tussen de hoogte van de inkomsten en de beslagvrije voet wordt naar de gerechtsdeurwaarder overgemaakt.

Werkwijze boedelbeslaglegging

Voorafgaand aan een boedelbeslaglegging wordt door de deurwaarder het vonnis of de beschikking bij de debiteur betekend. In de regel wordt een laatste kans gegeven om tot betalen over te gaan. Wanneer de betaling ook dan uitblijft, zal de gerechtsdeurwaarder ter plaatse gaan om beslag te leggen. Bij afwezigheid is het de deurwaarder toegestaan om in gezelschap van een slotenmaker en de politie toegang tot het pand te verschaffen. Er zal een proces-verbaal opgemaakt worden waarin alle spullen die in het pand aanwezig zijn en waar beslag op wordt gelegd worden omschreven. De debiteur ontvangt binnen 3 dagen een afschrift van het proces-verbaal. In het schrijven wordt tegelijkertijd de datum van de openbare verkoop bekend gemaakt. Wanneer blijkt dat de kosten van het beslag duurder zijn dan de opbrengst van de verkoop, mag het beslag niet doorgezet worden. Als er wel voldoende spullen zijn, dan wordt een beslagexploot afgegeven. De deurwaarder kondigt de verkoop aan via een advertentie in de plaatselijke krant of door middel van een brief die op de deur of het raam wordt bevestigd. De spullen worden vervolgens aan de hoogste bieder verkocht, dit minimaal 4 weken nadat het beslagexploot wordt afgegeven.

Conservatoir beslag incassobureau

Zeker wanneer uw debiteur een zakelijke relatie is kan overwogen worden om tot het leggen van conservatoir beslag over te gaan. Dit is een tijdelijk beslag dat zonder aankondiging van de deurwaarder mag worden gedaan, totdat een rechter beslist of er tot het leggen van executoriaal beslag, het “echte” beslag, mag worden overgegaan. Ook voor een conservatoir beslag is toestemming van een rechter noodzakelijk. Rechtszaken duren soms lang. Dit kan voor een deurwaarder reden zijn om voor een conservatoir beslag te kiezen, hiermee wordt voorkomen dat de debiteur een executoriaal beslag tegenwerkt door het verplaatsen, verstoppen of verkopen van bezittingen. In het verzoek om conservatoir beslag moet een reden genoemd worden waarom een executoriaal beslag tegengewerkt zou kunnen worden. Ook voor overheidsinstanties zoals de Belastingdienst geldt dat voor het leggen van conservatoir beslag toestemming moet worden gegeven door een rechter. Dit is bij een executoriaal beslag niet nodig. De overheid doet dit zelf, door middel van een zogenaamd dwangbevel.

Incassobureau beslaglegging informatie

Heeft u een debiteur die in gebreke blijft met betalen? Blijft na vele beloftes en toezeggingen de betaling uit? Het is mogelijk om een incassoproject op te starten. Incasso Federatie Nederland biedt zowel juridische, incasso als gerechtsdeurwaardersdiensten onder één dak aan. Als een vordering niet in het minnelijke traject wordt voldaan, wordt namens u de gerechtelijke procedure aangevangen. Zodra er een vonnis is, wordt dit door de gerechtsdeurwaarder bij de debiteur betekend en wordt het voornemen tot beslaglegging aangekondigd.