Bestaat een incassobureau keurmerk en wat houdt het in? Incasso behoort tot de zogenaamd vrije beroepen. Iedereen kan in principe een incassobureau beginnen. In praktijk resulteert dit in flinke verschillen in de kwaliteit en werkwijze van incassobureaus. Het incassobureau keurmerk of Incasso-Keurmerk is in het leven geroepen om het ‘schimmige’ imago van incassobureaus te verbeteren.

Criteria incassobureau keurmerk

Het Incasso-Keurmerk is enkele jaren geleden door de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen (NVI) in samenwerking met het Keurmerkinstituut ontwikkeld. Naast de van toepassing zijnde gedragscode van NVI-leden heeft overleg plaatsgevonden met de Stichting Ombudsman en de Consumentbond. Criteria om voor het Incasso-Keurmerk in aanmerking te komen zijn:

  • Het incassobureau maakt transparante, duidelijke afspraken met opdrachtgevers. Een opdracht moet zowel goed omschreven als afgebakend zijn. Zo wordt het tarief dat voor de werkzaamheden wordt betaald omschreven en wordt duidelijk vermeld welke machtiging u, als opdrachtgever, aan het incassobureau geeft.
  • Standaard incassokosten. Het is wettelijk vastgelegd hoe de incassokosten berekend worden en welke minimum en maximum bedragen hieraan zijn verbonden.
  • Gebruik maken van een derdenrekening. Door het werken met een derdenrekening, zijn de bedragen die een schuldenaar betaald veilig. Het incassobureau kan hier niet direct over beschikken. Tegoeden op de derdenrekening zijn bedoeld voor opdrachtgevers.
  • Debiteuren krijgen niet te maken met buitenproportionele incassopraktijken. In de gedragsregels is vastgelegd dat in brieven en aanmaningen alleen gedreigd mag worden met recht te verdedigen maatregelen.
  • Een incassobureau moet financieel onafhankelijk zijn.

Voldoet een incassobureau aan de eisen die gesteld worden door de NVI en wordt de aanvraag voor een keurmerk geaccepteerd? Het betreffende incassobureau mag het keurmerk voeren op o.a. briefpapier, websites en folders. Bij het keurmerk aangesloten incassobureaus worden jaarlijks gecontroleerd.

Waarom een incasso keurmerk?

Voor u, als opdrachtgever, kan een incasso keurmerk duidelijk maken dat u uw openstaande vorderingen uitbesteedt aan een kwalitatief hoogwaardige partner. Hoge eisen worden gesteld op onder andere het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Geen oneigenlijke incassopraktijken, waarbij een schuldenaar op onaanvaardbare wijze onder druk wordt gezet om de vordering te betalen. Iedere debiteur wordt met respect benaderd en daar waar mogelijk wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing en betaling van de vordering. Voelt een debiteur zich gedurende het incassotraject onheus behandeld dan is er een onafhankelijk geschillenregeling, waar de klacht behandeld wordt. Met de ontwikkeling van het Incasso Keurmerk wil de NVI consumenten, bedrijven en de overheid zowel het vertrouwen als de zekerheid van zorgvuldig incasseren geven.

Onafhankelijk keurmerkinstituut

NVI leden zijn in het bezit van het Incasso-Keurmerk. Incassobureaus die geen lid zijn van de NVI kunnen zich als aspirant lid aanmelden. Elk incassobureau dat langer dan één jaar actief is, kan een aspirant lidmaatschap aanvragen. Om daadwerkelijk het keurmerk certificaat te ontvangen, moet aangetoond worden dat er volgens de criteria van het Incasso Keurmerk wordt gehandeld. Er vindt een audit van het incassobureau plaats, dit door een onafhankelijk keurmerkinstituut. De onafhankelijkheid voorkomt dat er sprake is of zou zijn van belangenverstrengeling. De jaarlijkse bedrijfscontroles worden eveneens door het keurmerkinstituut verzorgd.

Vakbekwaamheid voor incassobureau keurmerk

Eén van de criteria van de NVI is dat medewerkers van een incassobureau vakbekwaam zijn. Met name medewerkers die direct contact hebben met opdrachtgevers of schuldenaars worden geacht vakbekwaam te kunnen handelen. De NVI heeft hiervoor een verplichte cursus module ontwikkeld, NVI Basis. De eind- en toets termen zijn vastgelegd door een examencommissie. Jaarlijks vinden verschillende examenmomenten plaats die onder toezicht staan van de Examenkamer. Niet alleen medewerkers van NVI-leden kunnen deelnemen aan de examens. Ook iedereen die de vakbekwaamheid wil benadrukken met een certificaat van de NVI kan zich inschrijven voor een examen.

Klachten en geschillen incasso keurmerk

Wanneer u een klacht heeft over een incassobureau en deze is niet aangesloten bij de NVI, is het niet mogelijk om deze klacht bij de NVI in te dienen. Beschikt een incassobureau over het Incasso Keurmerk van de NVI? Klachten met betrekking op de werkwijze van het betreffende incassobureau kunt u bij de NVI indienen. De klacht wordt in behandeling genomen als er daadwerkelijk sprake is van een overtreding. Deze overtreding kan betrekking hebben op het huishoudelijk reglement, de keurmerkcriteria, de statuten en/of de gedragscode van NVI. Wanneer de klacht inhoudelijk over een zaak gaat, kunt u daar geen klacht over indienen. De behandeling hierover is voorbehouden aan de rechter. Nadat u een klacht heeft ingediend, zal deze naar het NVI-lid worden doorgestuurd en wordt getracht om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Lukt dit niet binnen een vastgestelde termijn? Het staat u, als klager, dan vrij om het geschil aan de Raad van Toezicht van de NVI voor te leggen.