Wilt u weten of een incassobureau loonbeslag mag leggen? Het leggen van loonbeslag is een rechtsmaatregel die wordt uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder. Loonbeslag kan en mag alleen toegepast worden met een gerechtelijke uitspraak, een beschikking of dwangbevel. De genomen maatregel wordt zowel bij u als uw werkgever betekend en wordt gedaan in opdracht van een schuldeiser. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag loonbeslag leggen, een incassobureau niet.

Werkwijze gerechtsdeurwaarder en incassobureau loonbeslag

Een gerechtsdeurwaarder mag alleen loonbeslag leggen nadat de rechter of overheid hier toestemming voor heeft gegeven. Dat houdt in dat u eerst een vonnis of beschikking van een rechterlijke uitspraak ontvangt, of namens de overheid een dwangbevel. De deurwaarder betekent deze officiële brieven bij u thuis. Bij afwezigheid is het de deurwaarder toegestaan om het vonnis, de beschikking of het dwangbevel aan een van uw huisgenoten te overhandigen of in de brievenbus te doen. Als in de uitspraak staat vermeld dat het vonnis “uitvoerbaar bij voorraad” is, dan mag direct na het bezorgen van de uitspraak loonbeslag gelegd worden. Wordt er geen melding gemaakt van “uitvoerbaar bij voorraad” dan moet de gerechtsdeurwaarder een periode van 8 dagen in acht nemen, alvorens tot het leggen van loonbeslag over te gaan.

Loonbeslag werkgever of uitkeringsinstantie

Niet alleen wordt het vonnis bij u betekend, de deurwaarder stuurt bovendien een zogenaamd beslagexploot naar uw werkgever of uitkeringsinstantie, zoals het UWV, de SVB of de gemeente. Het beslagexploot is een officiële deurwaardersbrief, waarmee beslag mag worden gelegd op uw inkomsten. Naast het exploot wordt ook een kopie van het vonnis, het dwangbevel of de beschikking meegestuurd. Het is wettelijk bepaald dat een werkgever of uitkeringsinstantie medewerking moet verlenen aan de beslaglegging. Dat betekent dat de deurwaarder namens uw werkgever of uitkeringsinstantie informatie ontvangt over de hoogte van uw inkomen en gezinssituatie. Deze gegevens zijn van invloed op de hoogte van het loonbeslag. U ontvangt binnen 8 dagen na het betekenen van het beslagexploot een brief waarin het loonbeslag wordt aangekondigd. De deurwaarder stuurt u tevens een formulier wat u ingevuld en ondertekend terug moet sturen. Deze informatie wordt gebruik om uw beslagvrije voet vast te stellen.

Beslagvrije voet loonbeslag

Bij loonbeslag is een gerechtsdeurwaarder verplicht om rekening te houden met de zogenaamd beslagvrije voet, het deel van uw loon dat niet gemist kan worden. Dit geld is nodig om de maandelijkse vaste lasten te betalen en boodschappen te kunnen doen. Het bedrag dat u maandelijks van uw werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt houdt rekening met de beslagvrije voet. Dit bedrag wordt direct naar de deurwaarder overgemaakt. Het loonbeslag geldt totdat de schuld volledig is betaald. Heeft u te maken met een loonbeslag? Controleer de verklaring die uw werkgever naar de deurwaarder heeft gestuurd. Het kan gebeuren dat een werkgever of uitkeringsinstantie niet over voldoende informatie beschikt om uw beslagvrije voet nauwkeurig te berekenen. Bent u van mening dat het bedrag van de beslagvrije voet niet klopt? Maak hiervan zo snel mogelijk melding bij de deurwaarder. U kunt een verzoek indienen om aanpassing van de beslagvrije voet. Wanneer u hier met de deurwaarder niet uitkomt, kunt u juridisch advies inwinnen.

Vakantiegeld en toeslagen

Als er loonbeslag bij u wordt gelegd, dan valt ook uw vakantiegeld daaronder. Net zoals bij uw reguliere inkomsten is de gerechtsdeurwaarder ook bij het vakantiegeld verplicht rekening te houden met de beslagvrije voet. Alleen het gedeelte van het vakantiegeld dat boven de beslagvrije voet ligt, wordt ingehouden. Ook op de wettelijke toeslagen die u ontvangt kan beslag gelegd worden. Dit is echter alleen toegestaan in enkele gevallen:

  • Beslag op uw zorgtoeslag, namens uw zorgverzekeraar.
  • Beslag op uw huurtoeslag, namens uw verhuurder.
  • Beslag op uw kinderopvangtoeslag, namens uw kinderopvang.

Het is niet toegestaan om beslag te leggen op het kind gebonden budget. Wanneer een gerechtsdeurwaarder beslag legt op de toeslag(en) die u ontvangt, dan stuurt de Belastingdienst u een brief hierover. Moet u een gedeelte van de te veel ontvangen toeslag terugbetalen? Het is de Belastingdienst wettelijk toegestaan om dit te verrekenen. De toeslagen die u zou ontvangen, worden in mindering gebracht van de schuld.

Meer informatie incassobureau loonbeslag

Ook als schuldeiser kunt u te maken krijgen met het leggen van loonbeslag. Is uw debiteur in de gerechtelijke incassoprocedure veroordeelt tot betalen? U kunt een gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op de inkomsten. Op deze manier krijgt u de openstaande vordering alsnog betaald. Wilt u meer weten over een loonbeslag? Neem contact op met Incasso Federatie Nederland. Onze ervaren incasso medewerkers nemen de mogelijkheden en gevolgen van een loonbeslag met u door.