Is de werkwijze van een incassobureau rechtsgeldig? Incassobureaus zijn commerciële ondernemingen die in principe door iedereen opgestart en ingeschreven kunnen worden bij de Kamer van Koophandel. Een incassobureau dat werkt volgens de voorgeschreven normen en wetten is een normaal onderdeel van het dagelijks economisch en financieel verkeer. Of een incassobureau rechtsgeldig werkt, hangt onder andere af van de legitimiteit van een vordering en het bedrag dat aan incassokosten in rekening wordt gebracht.

Wet incassokosten zakelijk en particulier

Zowel zakelijke als particuliere debiteuren blijven soms in gebreke met het tijdig betalen van ontvangen rekeningen. Als u een product of dienst geleverd heeft, dan verwacht u in ruil voor de levering een stipte betaling. Vorderingen die niet binnen de betalingstermijn betaald worden, zijn een doorn in het oog van veel ondernemers. Om een incassobureau rechtsgeldig te laten werken, wordt rekening gehouden met de wet incassokosten, WIK.

  • Particuliere debiteur. Om een openstaande vordering bij een particuliere schuldenaar te incasseren heeft de wetgever een aantal regels opgesteld, waar rekening mee moet worden gehouden. Zo moet een particulier een laatste termijn van minimaal 14 dagen krijgen, om de vordering zonder bijkomende incassokosten te betalen. Daarnaast moet het bedrag van de incassokosten expliciet vermeld worden. Voldoet het incassotraject niet aan de voorwaarden, dan wordt de aanmaning als niet rechtsgeldig gezien.
  • Zakelijke debiteur. Het innen van een openstaande vordering bij een zakelijke debiteur is niet aan strikte voorwaarden verbonden. Van belang is dat duidelijk vermeld wordt dat een debiteur in verzuim is en als gevolg daarvan in gebreke wordt gesteld. Daarnaast moet in de laatste aanmaning een redelijke termijn gegeven worden om de openstaande vordering zonder bijkomende incassokosten te betalen.

Incassobureau rechtsgeldig of niet?

In WIK is opgenomen hoe de hoogte van de incassokosten wettelijk gezien mag zijn en hoe deze berekend kunnen worden. Vanaf 1 juli 2012 geldt voor particuliere schuldenaars een minimum en maximum bedrag dat aan kosten in rekening mag worden gebracht. Dit is 15% over de eerste € 2.500, met een minimum van € 40 en het maximale bedrag is € 6.775. Bij relatief kleine factuurbedragen, telt de € 40 snel op wat door een debiteur als oneerlijk kan worden beschouwd. Voor vorderingen met een factuurdatum vóór 1 juli 2012 zijn deze regels niet van toepassing. Een incassotraject is rechtsgeldig als met een aantal zaken rekening wordt gehouden. In geval van een vordering op een particuliere debiteur is de zogenaamde 14-dagen brief een verplichting. In dit schrijven wordt aangekondigd dat de vordering bij het uitblijven van de betaling wordt overgedragen aan een incassobureau en dat de bijkomende incassokosten voor rekening van de debiteur zijn. Belangrijk is om de hoogte van de incassokosten duidelijk te vermelden. Na het sturen van deze verplichte aanmaning, kunnen de incassokosten berekend worden. Heeft een debiteur meer dan een openstaande vordering? Met in achtneming van een aantal voorwaarden kunnen deze samengevoegd worden. Voor het berekenen van de incassokosten dienen de hoofdsommen van de betreffende vorderingen bij elkaar te worden opgeteld. Het bijkomende bedrag kan lager zijn dan wanneer elke vordering apart wordt geïncasseerd.

Rechtsgeldige incassokosten

Het in rekening brengen van incassokosten is bij vorderingen voor afgenomen producten en/of geleverde diensten toegestaan. Wanneer de schuld het gevolg is van een afgesloten consumentenkrediet dan mogen zowel een incassobureau als een gerechtsdeurwaarder geen incassokosten in rekening brengen. Ook in geval van koop op afbetaling of een geldlening is deze regel van toepassing. Een incassobureau mag volgens de wet in specifieke situaties een uitzondering maken:

  • Het kredietbedrag lager is dan € 40.000.
  • Het een overkomst tussen particuliere partijen betreft.
  • Rente en andere kosten worden niet in rekening gebracht.

Het in rekening brengen van incassokosten is rechtsgeldig zolang aan de voorgeschreven wetten en voorwaarden wordt voldaan.

Incassokosten overheid

Voor openstaande vorderingen bij de overheid, b.v. Belastingdienst, gelden afwijkende regels. Vorderingen door de overheid worden gevorderd middels een dwangbevel op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. De kosten die de overheid maakt voor het betekenen en ten uitvoer brengen van het dwangbevel kunnen op zowel een zakelijke als particuliere schuldenaar verhaald worden. Onderscheid wordt gemaakt tussen gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten:

  • Gerechtelijke kosten. Dit zijn kosten voor ambtshandelingen die een deurwaarder uitvoert. Deze kosten zijn geregeld en vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.
  • Buitengerechtelijke kosten. Telefoonkosten, portokosten, kosten gemaakt voor een betalingsregeling. De hoogte van de kosten zijn geregeld in het Besluit buitengerechtelijke kosten.

Advies incassobureau

Wilt u meer informatie over de werkwijze van een eigentijds incassobureau? Neem contact op met Incasso Federatie Nederland. We helpen u bij het innen van openstaande vorderingen op een debiteur vriendelijke wijze.