Een gerechtelijke incasso procedure kan tegen de debiteur opgestart worden indien betaling uitblijft in het minnelijke traject. Wij besluiten samen met onze cliënt tot verdere maatregelen.

Voordat u een (incasso)vordering uit handen geeft, wordt er vanuit de rechterlijke macht van u verwacht dat u het nodige voorwerk heeft verricht. Is dit niet het geval, dan kan de rechter tijdens de procedure besluiten de kosten al dan niet ten dele toe te wijzen, aangezien er niet is voldaan aan de gestelde (wettelijke) vereisten die voor het voorwerk gelden.

Ten eerste dient u minimaal een aantal stappen te hebben ondernomen, waarvan minimaal éénmaal de debiteur in gebreke gesteld moet zijn op grond van artikel 6:81 BW. Uitzonderingen daargelaten. Verder zijn er sinds 1 juli 2012 wettelijke bepalingen ten aanzien van het vorderen van uw wettelijke vermogensschade. De wetgever maakt daarbij onderscheid tussen consumenten- en handelsovereenkomsten. De volgende rechtsregels zijn hierbij van toepassing:
1. artikel 6:96 lid 6 BW voor consumenten- en;
2. artikel 6:96 lid 4 BW voor handelsovereenkomsten.

Voor het juridisch verweer dat u eventueel ontvangt en niet door uzelf kan worden weerlegd, werkt u met Incasso Federatie Nederland samen. Daarnaast begeleiden wij het complete gerechtelijke traject. Hieronder wordt verstaan het vervaardigen van een dagvaarding, het betekenen daarvan door onze IFN gerechtsdeurwaarders en het waarnemen van de rol, inclusief de daarbij te vervaardigen conclusies en waarneming van comparities. Indien nodig wordt ook het executietraject verzorgd door ons, het traject ná vonnis waarin bijvoorbeeld beslaglegging voorkomt.